Hiến Pháp VNCH 1967

LỜI MỞ ĐẦU Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước. Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy trách nhiệm trước lịch sử, tiếp…

Xem Thêm >>>>

Tâm Thư

Kêu gọi Vận động Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết Kính thưa Quý Vị lãnh đạo các tôn giáo, sắc tộc, tổ chức đấu tranh, đảng phái chính trị, cơ quan truyền thông báo chí, cộng đồng, nhân sĩ người Việt quốc gia, đồng bào khắp các châu lục, tập thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong…

Xem Thêm >>>>

Diễn Đàn Hội Nghị Quyền Dân Tộc Tự Quyết – ĐIỀU LỆ CHUNG

I   Ý Nghĩa: Diễn Đàn Vận Động Hội Nghị Quyền Dân Tộc Tự Quyết là một diễn đàn dân chủ tự do của người Việt Nam trên thế giới bao gồm những thành phần chọn lọc từ các cộng đồng, đoàn thể, tôn giáo, đảng phái chính trị, và những cá nhân người Việt trên khắp năm châu bốn bể…

Xem Thêm >>>>

HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM

27-1-1973 HIỆP ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM 27-1-1973 Các bên tham gia Hội Nghị Paris về Việt Nam .  Nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân VN và quyền tự quyết của nhân dân…

Xem Thêm >>>>
RSS
Follow by Email